خدمات عمومیشرکت کیان تجارت آپادانا
مدير عامل: مهندس سلطانی                   
طراحی و تجهیز آشپزخانه های صنعتی
خدمات نامشخص

تلفن: 0311-6300012 فاکس: 0311-6300014 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@kiantejaratco.ir وب سايت: www.kiantejaratco.ir
آدرس: خیابان آپادانا دوم-طبقه فوقانی پیتزا شبپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت