خدمات عمومیشرکت ساختمانى وخدمات مهندسى تلار
مدير عامل: سيد نوراله رضى مدير اجرايي: عصمت سادات زمانى
ساخت واجراى ساختمانهاى بلند ونيمه بلندو اجراى ۳۱۲ واحد مسکن مهر
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۱۷۱-۳۳۳۴۱۸۱ فاکس: ۵۵۳۳۵۱۱ موبايل: ۰۹۱۱۷۰۱۴۵۷۱
کدپستي: 49167-16947                   
ايميل: telar_40@yahoo.com وب سايت:
آدرس: گرگان کوى على محمدى مجتمع اهنگ
آدرس: گرگان بلوار ناهار خوران مجتع ميلاد نور طبقه ۳ واحد۲چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت