خدمات عمومیشرکت صنايع رنگ آلتون
مدير عامل: حسين فيروزى                   
تهيه و توزيع انواع رنگ هاى ساختمانى صنعتى ترافيکى
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۵۶۰۵۹۲-۰۸۷۱ فاکس: ۳۵۶۲۸۰۹-۰۸۷۱ موبايل: ۰۹۱۸۷۷۱۴۳۵۳
کدپستي:                   
ايميل: shorshbeg7@yahoo.com وب سايت:
آدرس: سنندج انتهاى خيابان کشاورز نرسيده به چهارراه ظفريه پ۱۷پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت