خدمات عمومیبند آب
مدير عامل: آقاي محمد رضا عسگري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8713532 - 8713492 - 8712167 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: يوسف آباد ، خيابان چهل ستون ، نبش خيابان پانزدهم ، شماره 58دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت