خدمات عمومیكارشناسان مسكن پارسه
مدير عامل: ميثم وهابي زاده                   
خريد و فروش ملک . آپارتمان
پيمانکارى واجراى سازه هاى بتنى
خدمات نامشخص

تلفن: ۵۷۳۰۲۰۶ - ۰۲۲۱ فاکس: ۵۷۳۰۲۰۹ - ۰۲۲۱ موبايل:
کدپستي: 3973154899                   
ايميل: parse_realestate233@yahoo.com وب سايت:
آدرس: رودهن . بلوار لاله صحرا . خيابان چمران . خيابان دکتر حسابىدوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت