خدمات عمومیدفتر فنى مهندسى پاراکس
مدير عامل: نويد امينى فر                   
انجام کليه پروژه هاى معمارى
نقشه کشى و طراحى پلان
سه بعدى سازى با مکس
ساخت کليه ماکت هاى معمارى
طراحى نما کليه ساختمان هاى ادارى تجارى و مسکوني
خدمات نامشخص

تلفن: ۷۷۵۱۴۸۴۹ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۴۵۸۷۲۷۵
کدپستي:                   
ايميل: aminifar@gmail.com وب سايت:
آدرس: خ شريعتى ابتداى پليس پلاک ۳۰ طبقه ۴ واحد ۱۵شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت