خدمات عمومیبازرگانى بقايى
مدير عامل: بقايى                   
واردات و فروش و نصب انواع پارکتهاى تمام چوب روسى از جنس راش و بلوط در اندازه هاى مختلف
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۴۱۱۶۵۵۷۲۸۰ فاکس: ۰۴۱۱۶۵۵۷۲۹۰ موبايل: ۰۹۱۴۴۱۴۸۲۸۸
کدپستي:                   
ايميل: baghaei_bazargani@yahoo.com وب سايت:
آدرس: توانير شمالى پلاک ۲۳پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت