خدمات عمومیمسئول برق والکترونيک
مدير عامل: -                   
راه اندازي ماشينهاى الکتريکى وتعمير ونگهدارى ازآنها
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۳-۴۴۹۸۳۹۳۵ فاکس: - موبايل: ۰۹۱۲۵۰۱۲۵۳۲
کدپستي:                   
ايميل: farokh_1431@yahoo.com وب سايت:
آدرس: کيلومتر۱۷جاده مخصوص کرج شرکت صنعتى آما
آدرس: کيلومتر۱۷جاده مخصوص کرج شرکت صنعتى آماچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت