خدمات عمومیعمران ابنيه پرديس
مدير عامل: رضا نقى زاده                   
ابنيه و تاسىسات و اجراى ساىت هاى بى تى اس
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱-۲۲۳۶۸۵۰۵ فاکس: ۰۲۱-۲۲۳۶۸۵۰۸ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@pardiscorp.com وب سايت:
آدرس: دوراهى يوسف آباد بوعلى سينا شماره ۹ واحد ۲چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت