خدمات عمومیخدمات ایمنی راه
مدير عامل: اصغر پور مهری مدير اجرايي: محمد علی عطری
تهیه مصالح واجرای کلیه خدمات ایمنی راه
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۲۲۷۰۲۵ فاکس: ۳۲۲۷۰۲۵ موبايل: ۰۹۱۱۱۳۶۹۲۲۴
کدپستي:                   
آدرس: رشت پل عراق پاساژ یزدچیسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت