خدمات عمومیديرمان آرا پارس
مدير عامل: ياسر عبدى                   
مديريت تخصصى ساختمان-ادارى مسکونى تجارى
نگهدارى و تعميرات تاسيسات و تجهيزات
ايجاد و نگهدارى فضاى سبز

خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۹۷۰۱۱۹ فاکس: ۸۸۹۷۴۸۸۹ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@dirman.ir وب سايت: www.dirman.ir
آدرس: خيابان فاطمى-خيابان رهى معيرى-پلاک ده -واحد هفتسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت