خدمات عمومیشرکت ساختمانی راه زرینه کنارک
مدير عامل: مهندس چارلیس میرزائی                   
انجام کلیه خدمات فنی مهندسی -پیمانکاری
بااجرای چندین پروزه ملی کشور
توسط متخصصان ومهندسین مجرب وکارپشته میهن غزیز
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۹۷۹۷۰ فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: jhadaf@yahoo.com وب سايت: jhadaf@yahoo.com
آدرس: اروميه-خ امامسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت