خدمات عمومیگرانیت مشکی اورمیه
مدير عامل: رضا جمشیدی                   
استخراج کوپ گرانیت مشکی وطلایی اورمیه وتولید پلاک واسلب وجدولوگوبیک از انواع گرانیتهای استان
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۳۵۰۴۰۲ ۰۴۴۱ فاکس: ۲۳۵۱۴۹۰ ۰۴۴۱ موبايل: ۰۹۱۴۱۴۱۵۱۳۷
کدپستي: 5718667698                   
ايميل: jamshidir@yahoo.com وب سايت:
آدرس: اورميه:خيابان مطهرى کوى ۵ ک ۱۶یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت