خدمات عمومیاجر وتیغه
مدير عامل: ولی ا...شبانزاده مدير اجرايي: ولی ا...شبانزاده
فروش انواع اجروسفال تیغه ای
خدمات نامشخص

تلفن: 09132740180 فاکس: 03517225576 موبايل: 09132740180
کدپستي:                   
آدرس: یزدنعیم اباد کوچه دکتر مسعود پلا33
آدرس: یزدپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت