خدمات عمومیفروش اجر سفال قومنجان
مدير عامل: هاشم کيانى مدير اجرايي: هاشم کيانى
فرو ش انواع اجر سفال در ابعاد مختلف واجر فشارى
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۲۸۰۴۳ـ۰۵۶۱ فاکس: ۲۲۲۸۰۴۳ـ۰۵۶۱ موبايل: ۰۹۱۵۱۶۰۳۷۶۲
کدپستي:                   
ايميل: kiyanihashem@yahoo.com وب سايت:
آدرس: بيرجند ـخيابان جمهورى بين جمهورى ۵و۷ روبروى شرکت فراورده هاى نفتىدوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت