خدمات عمومینقش ارا
مدير عامل: مهدی خاکی مدير اجرايي: امیرعلی خاکی
بنکداری انواع کارخانه های کاشی وسرامیک
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۶۳۲۷۲۲۱۹۱ فاکس: ۰۲۶۳۲۷۲۲۱۹۱ موبايل: ۰۹۱۲۱۸۳۴۸۷۱
کدپستي: 31447-83451                   
ايميل: mahdikhaki65@yahoo,com وب سايت:
آدرس: کرج شهرک شهیدفهمیده پ۲۲۲یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت