خدمات عمومینمایندگی مهریز
مدير عامل: حامد زارعزاده مهریزی مدير اجرايي: حسن زارعزاده مهریزی
فرفرجه فروشی
گل نرده
خدمات نامشخص

تلفن: 03525220352 فاکس: 0 موبايل: 09133562786
کدپستي:                   
ايميل: mahakarash@yahoo.com وب سايت:
آدرس: مهریز بغداد اباد خیابان مطهری جنب کوچه ملک زاده
آدرس: مهریز بغداد اباد خیابان مطهری جنب کوچه ملک زادهپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت