خدمات عمومیپیمانکار پروزهای عمرانی
مدير عامل: مسعود سلطانی                   
احداث خطوط لوله نفت گاز واب-تعویض پوشش لوله -احداث محل چاه نفت وتاسیسات سرچاهی وخدمات مهندسی نفت(حفاری واستخراج-مخزن..)-احداث راه وتونل -وساخت ابنیه
خدمات نامشخص

تلفن: 09127019253 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info.pekco@gmail.com وب سايت:
آدرس: اصفهاندوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت