خدمات عمومیشرکت ساختمانی عمران حصار
مدير عامل: امیدی                   
اجرای کلیه پروژ عمرانی ، سرمایه گذاری ، مشارکت در ساخت ، رتبه 3 ابینه و 4 تاسیسات
خدمات نامشخص

تلفن: 88203462 فاکس: 88203463 موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: ونک گاندی کوچه 25چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت