خدمات عمومی


ارائه دهندگان ايزوگام,قير و چتائي-آسفالت طبسي (1)
آتش پويا سپاهان (1)
آذر بام (آذرمه) (1)
آسفالت نمونه (1)
آکوستيک تايل (1)
البرز بام (1)
ايزود دژ (1)
ايزوسيل (1)
ايزوفام (1)
ايزونام (1)
ايزوگام بام پوش شرق (1)
ايزوگام خاوران (1)
ايزوگام سينا بام دليجان (1)
ايزوگام شرق (1)
ايزوگام شرق اصل (1)
ايزوگام يک تهران (1)
ايزوگام پيروزبام شرق (1)
ايزوگام چتر پيروز (1)
ایزوگام صبای دلیجان (1)
به فام (مهبد عايق سازان) (1)
بورس ایزوگام و پلی اتیلن (1)
بيدارباش (1)
تارابگين (1)
تانگيران (1)
تعاوني توليدي عايق اندود فارس (1)
تهران پوشش (1)
توسعه عايق هاي حرارتي و رطوبتي ايران (1)
توليد فاتح گام آسيا (1)
توليد گوهر عايق لرستان (1)
توليدي آبادگران جنوبي (1)
توليدي ايزونام (1)
توليدي سيستم هاي يورتان (1)
توليدي سيستمهاي يورتان (1)
توليدي فاتح گام آسيا (1)
توليدي لوردن کوه (1)
توليدي نيک دانا (1)
توليدي ورز ايران (1)
توليدي ورزايران (1)
توپراق (1)
جليس (1)
خيبر شفق (1)
دوخشت (1)
راه آژند (1)
راوه صنعت (1)
راين (1)
رزين سپاهان (1)
روفيران (1)
رژان عايق (1)
سطح آرا (1)
شركت ايزوگام پاسارگاد دليجان (1)
شرکت اسیا بام ظفر (1)
شرکت ايزوگام سينا بام دليجان (1)
شرکت تارا بتن (1)
شرکت تعاوني عايق اندود فاربر (تک گام) (1)
شرکت توليدي نيک دانا (1)
شرکت شهربام عایق (1)
شرکت عمرانى راه راد البرز (1)
شرکت پشم شیشه ایران (1)
شرکت پشم شیشه جهان (1)
شهرضا آسفالت (1)
شيراز گام (1)
شيواسب (1)
صباي دليجان (ايزو گام صبا) (1)
عايق رطوبتي آذربام (1)
عايق کار مقدم (1)
عایق گستر کیمیا (1)
فراوردهاي آلي فلوئوري ايران (1)
قير داخلى -صادراتى۷۰/۶۰ (1)
ماشين سازي پارس شن پاش (1)
نما سیل (1)
نمونه گستران دليجان (1)
هانی گام (1)
ورزيران (1)
پارس پلي عايق (1)
پذیرش نمایندگی فروش و صادرات ایزوگام (1)
پذیرش نمایندگی فروش و صادرات ایزوگام (1)
پشم شيشه ايران (1)
پشم شيشه پارس (1)
پلي تک عايق (1)
پوشش ممتاز (1)
پيروز بام آسيا (1)
پيروز بام شرق (1)
پيروز نام گوهر (1)
پيشتازان عايق (1)
پیروز دلیجان (1)
چتر بام عايق (1)
چتر پيروزگام آسيا(پانته آ) (1)
چترپیروز (1)
کارخانجات توليدي بازرگاني راش 2000 (1)
کارخانه آسفالت (1)
کوهرنگ راه (1)
استانداردهاي ايزوگام,قير و چتائي-آسفالت واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني- طبقه بندي
مصالح ساختماني- فرآورده هاي عايق کاري حرارتي- فوم پلي يورتان صلب ساخته شده در کارخانه (PUR) – ويژگي ها
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي- تعيين رفتار تحت بار متمركز – روش آزمون
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي- آكوستيك - مواد براي كاربردهاي آكوستيكي – تعيين مقاومت در برابر جريان هوا – روش آزمون
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي – واژه‌نامه
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين ضخامت فرآورده‌هاي عايقكاري كف شناور روش آزمون
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي – آكوستيك – تعيين سفتي ديناميكي، مصالح مورد استفاده در زير كف‌هاي شناور در ساختمانهاي مسكو
مصالح ساختماني – فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي – تعيين مواد آلي – روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآوردههاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين پايداري در برابر يخ زدن ـ آب شدن ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين رفتار برشي ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين رفتار خمشي ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين جذب آب درازمدت از طريق نفوذ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني، فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين جذب آب دراز مدت با غوطه‌ور سازي روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين خواص انتقال بخار آب ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين ابعاد خطي آزمونه‌ها ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآوردههاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين خزش فشاري ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين تغيير شكل در شرايط بار فشاري و دماي مشخص ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي ـ تعيين پايداري ابعادي در شرايط رطوبت و دماي معين ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي تعيين پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت ـ روش ‌آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين جذب آب كوتاه مدت با غوطه ور سازي جزيي - روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين مقاومت كششي عمود بر سطوح ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين چگالي ظاهري ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين رفتار فشاري ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين تخت بودن ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين گونيا بودن ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين ضخامت ـ روش آزمون
مصالح ساختماني ـ فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين طول و عرض ـ روش آزمون
ويژگي عايق‌هاي رطوبتي در ساختمان (قيروگوني)
ويژگيهاي گوني مصرفي در ساخت عايق رطوبتي جهت جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت
روش آزمايش دانه‌بندي مصالح سنگي آسفالت بعد از جدا كردن قير
روش نمونه‌برداري از آسفالت جاده
قير (كليات و تقسيم‌بندي)
قير مايع - ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون
قير جامد - ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون


دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت